Wat zijn de huidige maatregelen voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten?

Coronagids voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk
en amateurkunsten

(Laatste update: 1 december 2021)

Meest recente coronamaatregelen met betrekking tot cultuur

Op 26 november 2021 kondigde het overlegcomité opnieuw een aantal verstrengingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 27 november 2021. Het nieuwe KB van 27 november werd gepubliceerd en ondertussen werd het Basisprotocol Cultuur aangepast.

Weet dat de deelgewesten bovenop deze federale maatregelen nog extra maatregelen kunnen invoeren. Zo wordt het gebruik van CST vastgelegd door de deelstaten in een decreet/ordonnantie. Ook lokale overheden (gemeenten, steden, provincies) kunnen extra maatregelen goedkeuren.

Gezien de stijgende besmettingscijfers willen we erop aandringen om vooral het gezond verstand te gebruiken. Indien een bepaalde activiteit niet in veilige omstandigheden kan doorgaan, kan je beter overwegen ze te annuleren. De minister-president heeft opgeroepen om in het licht van de zeer ernstige epidemiologische situatie in Vlaanderen de georganiseerde activiteiten zo veel mogelijk stil te leggen tot 19 december.

Hoe zien de coronaregels eruit vanaf 27-29 november?

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten BINNEN zijn niet toegelaten (tot 19/12). Een private bijeenkomst is "een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek".

Er zijn beperkte uitzonderingen hierop (naast huwelijken en begrafenissen):

 • Private bijeenkomsten thuis
 • Sportieve activiteiten (zonder publiek)
 • Private bijeenkomsten in een klein toeristisch logies volgens capaciteit. Indien er meer dan 15 mensen logeren mogen er geen extra personen binnen worden uitgenodigd. Toeristische logies mogen ook niet gebruikt worden voor feesten.

Private bijeenkomsten BUITEN mogen.

Repetities van niet-professionelen kunnen dus niet doorgaan (tenzij ze publiek zijn en dus een evenement).

Vormingen, opleidingen en workshops kunnen wel doorgaan. Ze worden beschouwd als 'een dienst van een vereniging aan consumenten'. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel strikt nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, correct mondmaskergebruik, desinfecteren, goede verluchting, enz.).

Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst. Private bijeenkomsten en feesten buiten zijn toegelaten.

Regels voor (toegelaten) Private bijeenkomsten:

 • tot 50 pers. binnen / 100 pers. buiten: CST mag gebruikt worden, op voorwaarde dat het publiek op voorhand wordt geïnformeerd.
 • vanaf 51 pers. Binnen / 101 pers. buiten: mondmasker en CST zijn verplicht.

Publieke Evenementen

(Massa-)evenementen zijn dus initiatieven voor een publiek, zonder vooraf met individuele uitnodigingen te werken.

Evenementen met publiek: kunnen doorgaan.
Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar in besloten en publieke ruimtes van de culturele sector. Geen mondmaskerplicht wanneer het dragen van een masker omwille de aard van de activiteit onmogelijk is. (bvb zangrepetitie, bij blaasinstrumenten, podiumactiviteiten, fysieke activiteiten (dans, circus,..).

Binnen voor zittend publiek met mondmasker (max. 50p.), of buiten met zittend of staand publiek met mondmasker (max.100p.). Indien buiten neemt de organisator de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Repetities open voor het publiek blijven mogelijk. In dat geval moeten de regels van evenementen gevolgd worden en indien binnen kan het enkel voor een zittend publiek. Het publiekelijk karakter moet blijken uit minstens een publieke aankondiging. Geen verplichtingen voor niet-professionele horeca indien het evenement is beperkt tot deelnemers.

Massa-evenementen: kunnen doorgaan
Binnen, vanaf 50 pers. , zittend / buiten vanaf 100 pers (max.75.000 pers/dag) met de combinatie mondmaskerplicht en CST, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid. Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

Horeca-activiteiten:
Vanaf 27/11 is het sluitingsuur voor de horeca 23u. Aan tafel mag je max. met 6 personen zitten. In professionele horeca-inrichtingen is het gebruik van het CST en mondmaskers verplicht. Enkel wie zit moet geen mondmasker dragen.
Wie eten of drinken nuttigt tijdens activiteiten buiten de professionele horeca mag het mondmasker afzetten enkel als hij eet of drinkt (kortstondige consumptie). Er zijn geen verplichtingen voor niet professionele horeca die enkel beperkt is tot deelnemers.
Voor publieksactiviteiten dienen de regels van het horecaprotocol opgevolgd te worden.
Blijvende aandacht is ook vereist voor afstand houden (1,5m), goede ventilatie, hygiene-maatregelen, correcte mondmaskerdracht enz. Tevens moet je de deelnemers vooraf informeren over de geldende maatregelen bij je activiteit.

Ook het hebben van een COVID-coördinator (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanspreekpunt is) en een draaiboek blijft nuttig!

CO2-meter?

Er zijn ook verstrengingen voor het gebruik van CO2-meters. Voortaan is het gebruik ervan ook verplicht in besloten ruimten waar een evenement met een publiek vanaf 50 personen doorgaat.

De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur (niet naar activiteiten). Wanneer een vergadering, vorming of repetitie doorgaat in een infrastructuur die behoort tot de evenementensector, dan kan dit best voorzien worden bijv. een harmonie repeteert in een concertzaal. Dan dient daar een CO2-meter aanwezig te zijn.). Een CO2-meter is wel verplicht in de horeca, in alle kleedkamers van sportclubs in Vlaanderen en in de evenementensector (in besloten ruimten).

Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal voldoende geventileerd is en kan dus een nuttig instrument zijn. De gebruikte grenswaarden zijn:

 • tot 900/ppm (lucht is ok)
 • tussen 900/ppm en 1200/ppm (dringend lucht verversen, aantal deelnemers verminderen)
 • boven 1200/ppm
Het belangrijkste is dus de luchtventilatie! Regelmatig verluchten is noodzakelijk (of minder deelnemers in een kleine ruimte)!

Telewerk

Telethuiswerk wordt verplicht. Terugkeermomenten kunnen:

 • tot 19/12: 1 dag/week per persoon - voor max. 20% van de werknemers
 • vanaf 20/12: 2 dagen/week per persoon voor max. 40% van het personeel
Indien er minder dan 10 personeelsleden zijn kunnen er max. 5 tegelijk op het werk zijn Terugkeermomenten kunnen onder bepaalde voorwaarden. Het kan indien het doel is het psychosociaal welzijn en de teamgeest te bevorderen. Maar men kan werknemers niet verplichten om terug te komen, personeel moet vooraf geïnformeerd worden over de maatregelen en verplaatsing met openbaar vervoer tijdens piekuren of via carpooling moet vermeden worden.

Andere relevante maatregelen

 • Activiteiten met kinderen en jongeren: onze collega's bij De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus ook graag naar hen door voor deze regelgeving.
 • Op de werkvloer is er geen verplichting meer om telewerk te organiseren. In Vlaanderen wordt het zelfs niet meer aanbevolen, in Brussel nog wel. Je moet de werknemers wel goede informatie en instructies meegeven én de werkplaats op een coronaveilige manier inrichten. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Veilig en doordacht organiseren

Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico's tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen. Volg daarom altijd nauwgezet de actualiteit.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.
Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het 'Charter voor ouderen'. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter zoals sport, koken of repetities, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt.

Download

Je kan de coronagids als PDF downloaden. Wil je de gids meer op maat van jouw organisatie maken, dan kan je de publicatie downloaden als Word-document. Vermeld wel steeds je bron.

Basisprotocol cultuur
&
COVID Event Risk Model

Amateurkunsten

Charter voor ouderen

Up-to-date info over corona

Coronagidsen andere sectoren

Beeldmateriaal

Oproep

Organisaties die deze gids in zijn geheel of gedeeltelijk vertalen voor hun werking met anderstalige mensen, nodigen we uit om hun materiaal via deze site te delen!

Over deze gids

De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten is het resultaat van een samenwerking tussen Socius en De Federatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons via welkom@socius.be of info@defederatie.org. Gelieve voor vragen met betrekking tot de amateurkunsten steeds contact op te nemen met De Federatie.